GỬI BÀI DỰ THI

HÀNH TINH
“TÀI CHÍNH”

Dung lượng tối đa 10mb