Trà chanh Nhà Thờ không ngon còn đắt. Chuyển quán rồi vẫn thất vọng.