Cứ bị điệu điệu phải lôi cái thẻ Xanh này ra chụp chụp mí chịu cơ. Lắm việc lắm cơ haha