Cảm ơn TNEX đã tạo ra chương trình này để mình có cơ hội tham gia. Những ngươig bạn từ xa lạ đến thân quen như anh em trong nhà. Tôi muốn nói" tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều thanh xuân của tôi".cảm ơn TNEX đã tạo ra chương trình này để mình có cơ hội tham gia và nói lên những lời muốn nói. Tấm ảnh này sẽ trường tồn cũng TNEX